อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

Main Article Content

ภัทรา ปานะจำนงค์
นรพล จินันท์เดช
ประยงค์ มีใจซื่อ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย โดยคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 213 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรที่ศึกษา คือ การรับรู้การสนับสนุนในองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนในองค์การจัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการทำงานจัดอยู่ในระดับมาก ความผูกพันกับองค์การจัดอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การจัดอยู่ระดับมากที่สุด การรับรู้การสนับสนุนขององค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจในการทำงานมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความผูกพันกับองค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย