รูปแบบคำเลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน

Main Article Content

กันต์ อาลัยญาติ
กมลา พาณิชวิบูลย์

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ ทำขึ้นเพื่อศึกษารูปคำของคำเลียนเสียงธรรมชาติ (擬音語・擬態語)ที่ปรากฏในส่วนคำที่ใช้บรรยายภาพของหนังสือการ์ตูน เพื่อศึกษาว่ารูปคำที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนกับรูปคำที่เป็นแบบแผนของคำเลียนเสียงธรรมชาตินั้นต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากหนังสือการ์ตูนที่ปรากฏคำเลียนเลียงธรรมชาติในส่วนการบรรยายภาพประกอบจำนวน 13 เล่ม ผลการวิจัยพบรูปแบบคำเลียนเสียงธรรมชาติโดยได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 384 คำ ผลที่ได้คือคำเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนในส่วนของคำบรรยายภาพที่มีรูปแบบต่างจากคำเลียนเสียงธรรมชาติทั่วไปแบ่งได้ 18 รูปแบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย