เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

Main Article Content

Kulwadee Tanwong

Abstract

หนังสือ “เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเบื้องต้นอย่างง่ายในช่วงต้น อันจะนำไปสู่การสร้างเครื่องมือสำหรับงานวิจัยนั้นๆ ที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบการนำเสนอของผู้เขียนมีการเกริ่นนำในภาพกว้างๆ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบการอธิบายเครื่องมือวิจัยแต่ละประเภทอย่างชัดเจน และมีการเรียบเรียงเนื้อหาแต่ละบทตามลำดับของการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักวิจัยที่เริ่มต้นเขียนงานวิจัยครั้งแรก หรือนักศึกษาที่เริ่มต้นหัดสร้างเครื่องมือวิจัยอย่างง่ายเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และมีการวัดคุณภาพของเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานจริง อันจะช่วยสร้างให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Reviews