รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Main Article Content

นฤมล สายะบุตร
ประกอบ คุณารักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเสนอรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัด มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (2) นำเสนอ รูปแบบการจัดการความรู้ (3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้สู่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย โดยสอบถามผู้บริหาร และครู จำนวน 341 คน และสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 โรงเรียน และศึกษาผลการทดลองใช้จากการประชุมผู้บริหารและครูที่ทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของผู้บริหาร และครู จำนวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงถึงลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการจัดการความรู้สู่การ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ จำนวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดการความรู้ ให้เป็นระบบ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายโอนและนำความรู้ไปใช้ การค้นหาความรู้ การประมวลและ การกลั่นกรองความรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ผู้บริหาร โรงเรียน และครูให้ความร่วมมือในการทดลองใช้รูปแบบเป็นอย่างดี ครูได้เรียนรู้แนวทาง วิธีการจัดการความรู้ และมีความเข้าใจว่าการดำเนินงานในด้านการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับงานที่ทำ ไม่ได้แยกจากกัน จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงานและ (4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

A Knowledge Management Model Towards Learning Organization of the Schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand

The main purpose of this research was to propose a “Knowledge Management Model towards Learning Organization at the Schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand”. The four objectives were to (1) to study the learning organization; (2) to present a model towards the learning organization; (3) to study the result of applying a knowledge management model and; (4) to evaluate a knowledge management model that had been applied 341. The data were collected from teachers and school administrators and the model developed according to the 2nd objective was applied accordingly. A total of 30 participants composed of school administrators and teachers attended the meetings and summarized the experimental results. The research findings were as follows: (1) the levels of practice in learning organization in the schools were at high level; (2) the knowledge management model of the schools had 8 factors namely knowledge creation; knowledge organization; knowledge sharing; knowledge transfer and utilization; knowledge identification; knowledge codification and refinement; knowledge acquisition; knowledge storage and retrieval; (3) the application of the model had created awareness among the participants on the management and understanding of the knowledge management performance which developed in them positive attitude towards the work resulting to no increase in workload; (4) the overall opinion on the evaluation of the model was at high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย