รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

Main Article Content

มณีรัตน์ บุญเต็ม
ประชุม รอดประเสริฐ

Abstract

การวิจัยเชิงผสมผสานนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน (2) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (best practice) (3) สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหาร (4) ประเมินรูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน ทั่วไปซึ่งตอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1,624 คน ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของโรงเรียนที่ 1 และ โรงเรียนที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าความสอดคล้องของรูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล ในสถานศึกษากับขอบข่ายภารกิจการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานมีความสอดคล้องทั้ง 4 ด้าน การสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคลโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง การประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากการสนทนากลุ่มอิงผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติเป็นเอกฉันท์กับทุกประเด็นของการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะ บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ในสถานศึกษา มีความเหมาสมกับแนวทางการกระจายอำนาจที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร สถานศึกษาและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

A Model of Participative Management by Committee Participation in the Basic Education Institutions of the Lower Southern Education Service Areas

This research is a mixed methodology design integrating quantitative research and qualitative research. (1) The research aims to study the of participative management by committee participation in Basic Education Institutions (2) to study best practice models of participative (3) to synthesize and develop models of participative management and (4) to evaluate model of participative management by committee participation in the Basic Education Institutions by the following stages : A survey study about opinions of the state of participative management by committee participation in Basic Education Institutions of the Lower Southern Education Service Areas in Academic management. Study best practice models of participative management. Best Practice Models of two schools. The study of participative management by committee participation was at a moderate level and the models of participative management by committee participation were advisory governing body, accountable governing body, mediating governing body and supportive governing body respectively. To achieve goals of committee participation the following steps were taken (1) to prepare persons (2) to develop competency of committee (3) Leadership of administrators (4) Learning network in community and (5) to develop information technology system. Delphi Technique of 17 experts was used to develop models. The results were: the congruity and feasibility of academic, budget, personnel and general management were at a high level. A Connoisseurship Focus Group of 15 experts was used to evaluate models of participative management. The consensus was reached in utility, feasibility, propriety and accuracy of the models.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย