การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
ช่อเพชร เบ้าเงิน

Abstract

การวิจัยนี้ศึกษา ความต้องการ จำเป็น ลำดับความสำคัญในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริหารโรงเรียน ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 150 โรงเรียน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตร แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนการเก็บ รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน จากนั้นผู้วิจัยจึงทำการร่างหลักสูตรในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำหลักสูตรที่ได้ไปจัดสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ท่าน เพื่อนำผลปรับแก้ไขและพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 2 จากนั้นนำร่างฉบับที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนประเมินผล ร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบผู้วิจัยใช้ผลประเมินปรับแก้ไขเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์

 

The Development Competencies for Primary School Administrators under the Office of the Basic Education Commission

The purpose of this research was to study the current situation and needs of school administrators competencies in primary schools under the Office of the Basic Education Commission; and to find out the appropriateness of the competency training curriculum for primary school administrators. The population of this research were school administrators in 5 regions, namely the north, the south, the central and the northeastern regions, and Bangkok. The sample randomly consisted of 150 primary school administrators under the Office of the Basic Education Commission in 2012. The research instruments  were: need development questionnaires, curriculum evaluation form, and focus group discussion form. The statistics used for analysis were percentage, means and standard deviation. There were 7 steps for data collection. The results of the study revealed that there were 3 elements necessary to be developed for school administrators, which were: achievement competency, self-development competency, and analysis and synthesis competency. As a result, the researcher drafted a competency training curriculum. A focus group discussion was conducted by 12 experts. The appropriateness and the possibilities of competency training curriculum were discussed. The result indicated that the whole elements of a drafted competency training curriculum for primary school administrators were rated at a high level. Thus, the researcher used the result of the study of the appropriateness and possibilities to develop the complete competency training curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย