การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม เพื่อการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ เคอร์
บุญทัน ดอกไธสง

Abstract

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหาร การผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) ศึกษาหลักธรรม ไตรสิกขา และตัวแบบ KSM ที่นำมา บูรณาการกับการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหาร และ (3) นำเสนอแนวทางการพัฒนา สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จำนวน 400 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ 5 ดาว จำนวน 18 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การอุปมานวิเคราะห์และ ตีความ ผลการวิจัย พบว่า (1) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ การจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด วัตถุดิบ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การฝึกอบรมเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ (2) หลักธรรม ไตรสิกขา และตัวแบบ KSM สามารถนำมาบูรณาการ กับการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมได้พบว่า ด้านหลักธรรมคือการปฏิบัติตนตามศีล การให้ทาน ด้านการบริหารอยู่ในระดับสูง โดยที่หลักคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับสูง ด้านไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและ ปัญญา อยู่ในระดับสูงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง และการบูรณาการศีลกับความรู้ สมาธิ กับทักษะ และปัญญากับการจัดการ หรือ KSM Model อยู่ในระดับสูง (3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะภาวะ ผู้นำเชิงนวัตกรรมคือภาครัฐท้องถิ่นและผู้ประกอบร่วมกำหนดนโยบายให้เป็นโอทอปชุมชน พัฒนาด้านวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมอาหารพื้นเมืองพาแลงให้เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

The Development of Innovative Leadership Competencies for the OTOP Foods Production Management in the Northeastern of Thailand 

The objectives of the research were (1) to study the innovative leadership of the OTOP foods production management in Northeast Thailand (2) to study the integration of Sikkhattaya to develop innovative leadership competencies and (3) to propose guidelines of innovative leadership competencies using international standards. The methodology used was mixed methodology.The quantitative research with 400 respondents comprised of entrepreneurs and consumers of OTOP foods, selected by multistage sampling using a questionnaire as a tool. The qualitative research was conducted by in-depth interviews with 18 key informants selected by purposive sampling from entrepreneurs .Data were analyzed by using mean and standard deviation, analytic induction and interpretation.The research findings were as follows: (1) The innovative leadership overall was at a high level including distribution, marketing strategies, and raw materials., installed saving group, training for quality of production. (2) The integration of Sikkhattaya with KSM Model was able to develop innovative leadership competency. Regarding Dharma the intention of Precept and gifting was important. The principles of management, the principles of morality, the ethics, the principle of Sikkhattaya in accordance with KSM Model and principles of Sufficiency Economy philosophy were at a high level. The best practices integrated Silp and knowledge, Samathi and skill, Panya and management. (3) The guidelines for innovative leadership found that public sectors and community collaborated strategies, policy, promoted Palang the symbol of Isan foods, standardized community products, developed to certified and were enhanced to a high level to enter AEC.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย