ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิตในการทำงานกับภาวะหมดไฟ กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง

Main Article Content

ภูรดา ไทยสงวนวรกุล
มุกดา ศรียงค์
รังสิมา หอมเศรษฐี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาระดับการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิต ในการทำงาน และภาวะหมดไฟในการทำงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง (2) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา,คุณภาพชีวิตในการทำงานกับภาวะหมดไฟในการทำงานของ เจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง (3) ศึกษาอำนาจพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทำงานจากการรับรู้การปฏิบัติตน ตามหลักไตรสิกขาและคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวน 150 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพ ชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทำงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา (2) คุณภาพชีวิต ในการทำงานเป็นตัวแปรที่สามารถทำนายภาวะหมดไฟในการทำงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา

 

The Relationship Between Perception the Mannerist Oneself Under the Main the Three Practices (Sila-Samadhi-Panya).

Life Quality in Working with Burnout Case Study Offif icials of Physical Education in Khet Central Region. In this paper the researcher investigates : (1) The level of awareness to behave according to Three practices; the quality of work life and burnout of officials of Physical Education in Khet central (2) To investigate the relationship between Three practices; the quality of work life and burnout of officials of Physical Education in central Khet. (3) To examine the predictive power of work environment and the recognition by the Three practices and quality of life in the officials of Physical Education in central Khet. The sample consisted of 150 Physical Education staff. Findings are as follows: (1) People are perceived to behave according to the three given practices. The quality of work life has a negative relationship with the recognition of the officials of Physical Education in central Khet (2) Quality of work life is a variable that can predict the performance of officials of Physical Educati on.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย