การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

Authors

  • พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร

Keywords:

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, พิธีกรรมงานศพ, บทบาทภาคเอกชนในพิธีกรรมงานศพ

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) การจัดการศพและพิธีกรรมงานศพในปัจจุบัน (2) การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ และ (3)  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวแทนกรรมการสมาคมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 74 คน พระภิกษุระดับผู้บริหารวัด 84 รูป และเจ้าภาพงานศพ 84 คน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการร้านค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการพิธีกรรมงานศพ 13 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าทางสถิติ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้นได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการศพและพิธีกรรมงานศพในปัจจุบัน มี 48 ปัจจัย (2) การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ มี 46 ปัจจัย (3) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพประกอบด้วย กฎหมายในการจัดการศพและพิธีกรรมงานศพ ความต้องการสินค้าและการบริการของภาคประชาชน และนโยบายของภาครัฐ ส่วนข้อเสนอแนะคือรัฐบาลต้องมีกฎหมายที่สนับสนุนและกำกับในเรื่องนี้อย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จักร ติงศภัทิย์ และกฤษฎา ปราโมทย์ธนา, (บรรณาธิการ). (2552). Governing by Network การบริหารงานภาครัฐแบบ

เครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ. กรุงเทพ ฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.

จุมพล หนิมพานิช. (2550). การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย. นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เชาว์ โรจนแสง. (2531). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. (2554). ทิศทางและแนวโน้มของการบริการสาธารณะ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช.

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. (2525). สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2554). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: Diamond in business world.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2556). การจัดการภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

หควณ ชูเพ็ญ. (2555). หลักการประยุกต์ และปัญหาพื้นฐานบางประการของหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่.

เอกสารวิชาการเพื่อประกอบการบรรยายสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีพุทธศักราช

สุรพร เสี้ยนสลาย. (2554). การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Davit Levi - Faur. (2012). Governance. New York: Oxford University Press.

Downloads

Published

2015-08-31

Issue

Section

บทความวิจัย