อิทธิพลขององค์กรต่อความปลอดภัยด้านการบิน

Main Article Content

Thanakorn Aiampan

Abstract

อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกและนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีในอาเซียนทำให้มีการขยายตัวของสายการบิน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในสาขาการท่องเที่ยวและการบินเนื่องจากความได้เปรียบทางลักษณะภูมิศาสตร์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีขนาดใหญ่โดยมีทั้งสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ ดังนั้นสายการบินต้องมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานการบินในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการบินและสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการพัฒนาองค์กรการบินให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้ทฤษฏีความปลอดภัยด้านการบินของ แซปเพลและวิกแมน ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการทรัพยากร (2) บรรยากาศขององค์กร (3) การจัดกระบวนการทำงานขององค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ