ความเชื่อมโยงระหว่าง การสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กับวัฒนธรรมไทย และอัตลักษณ์ไทย ในทัศนะของวัยรุ่นไทยภายใต้กรอบแนวคิดบนพื้นฐานแนวคิดการใส่รหัสและถอดรหัส ของ สจวร์ต ฮอลล์

Main Article Content

Usa Silraungwilai

Abstract

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมรัฐบาลไทยได้เปิดตัวโครงการการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีในสังคมไทย ด้วยรัฐบาลไทยคาดหวังที่จะเสริมสร้างค่านิยมไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาว่าวัยรุ่นไทยมีทัศนะว่าการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมไทย และ อัตลักษณ์ไทย อย่างไร ภายใต้กรอบแนวคิดการใส่รหัสและถอดรหัส ของ สจวร์ต ฮอลล์ ที่น่าสนใจคือผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและอภิปรายกลุ่ม พบว่าโครงการการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ เป็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย