ผลกระทบของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรกับการทำงานเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานไอที เขตกรุงเทพฯ

Main Article Content

Apisak Artnun
Apirada Suthisanonth

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน (2) ศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติmultiple linear regression โดยวิธี stepwise อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               ผลการศึกษาพบว่า (1) การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การทำงานเป็นทีมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                      (3) ประสิทธิภาพการทำงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4) การทำงานเป็นทีมด้านการมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน และการมีโครงสร้างทีมงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม (5) การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทางและลักษณะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม (6) การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยภาพรวมมีผลต่อการทำงานเป็นทีมโดยภาพรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย