ยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Main Article Content

Boonchai Boonsopon
Suwat Ngancham

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ          (1) ศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสภาพการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (2) กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (3) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ   (4) นำเสนอแนวทางในการนำยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 138 คน ครูที่ทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ 138 คน และครูที่ทำหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา138 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดยุทธศาสตร์ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และการสนทนากลุ่มนำเสนอข้อมูลโดยฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 74 และสภาพการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากในทุกขั้นตอน (2) ยุทธศาสตร์การจัดการสารสเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางการดำเนินการ และ (3) ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย