ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Main Article Content

Puncharat Sangoiem

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 265 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบค่า t-testกรณีกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า     (1) บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกผันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงานและระยะเวลาในการทำงานต่างกัน มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันและบุคลากรที่มี อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทำงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (3)ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย