ปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Main Article Content

Thanatporn Fuengngamporn
Apirada Suttisanok

Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน (2) ปัจจัยด้านงานขององค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ(3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จำนวน 160 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way ANOVAและ Multiple Linear Regression Analysis โดยใช้วิธี Stepwise อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านงาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพของงาน และด้านเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าช่วงเวลาการทำงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน ปัจจัยด้านงานขององค์กรในด้านขอบเขตงานที่ชัดเจน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน เวลา และในด้านภาพรวม  และปัจจัยด้านความมีอิสระมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และในด้านภาพรวม สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงานด้านปัจจัยในการจัดสถานที่ และด้านแสง มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และในด้านภาพรวม ส่วนปัจจัยด้านอุณหภูมิ และเสียง มีผลต่อความพึงพอใจในด้านคุณภาพของงาน เวลา และในด้านภาพรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย