ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนของบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

Patcharee Changsaweg
Surachai Sikhabandit

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจำนวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า F-test ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก (= 3.80) (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ยกเว้นตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย