การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Main Article Content

Sobchoke Srisakorn
Pranot Nantiyakul

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การบริหารจัดการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 -33 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2) ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย