การบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

Benjamas Intrawech
Wiruch Wiruchnipawan

Abstract

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ เพื่อศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (2) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และ (3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาล 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 202,258 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีจำนวน 1,105 คน เตรื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่สำคัญ ปัญหาด้านความรู้และคุณธรรม ได้แก่ เทศบาลไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและช่องทางการชำระภาษี รวมทั้งไม่ได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้ประชาชน (2) การพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และช่องทางการชำระภาษี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้ประชาชน และ (3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรประกอบด้วย 4 ด้าน เรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ ด้านความรู้และคุณธรรม ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านความมีเหตุผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย