การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

Benjawan Pramprayoon
Wiruch Wiruchnipawan

Abstract

 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลทุกแห่ง รวม 46 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 276,992 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของประชาชนดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,111 คน การวิเคราะห์ในรูปตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 9 คน ด้วยแบบสอบถามเชิงลึกที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญคือ เทศบาลขาดความพร้อม หรือขาดการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการคัดแยกขยะ รวมทั้งขาดยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือ เทศบาลควรเตรียมความพร้อมด้วยการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ (3)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเรียงตามลำดับความสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง ด้านการดำเนินงานผ่านแกนนำ หรือบุคลากรต้นแบบ และด้านการกำหนดแผนงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย