การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

Somsak Pramprayoon
Wiruch Wiruchnipawan

Abstract

การวิจัยแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 72 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1,402 คน โดยนำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 9 คน ด้วยแบบสอบถามเชิงลึกที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วยผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญคือ องค์การบริหารส่วน
ตำบลใช้บุคลากรในจำนวนที่ไม่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่า รวมทั้งขาดตัวแบบการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือ องค์การบริหารส่วนตำบลควรใช้บุคลากรในจำนวนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่าโดยเพิ่มงบประมาณให้มากเพียงพอ และ (3) ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย