การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

Unchalin Punnipa
Saman Ngamsanit

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัย (2) ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (3) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณ มาสนับสนุน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 19 คนเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 กลุ่ม รวมจำนวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กรธุรกิจประกันภัย จำนวน 200 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา โดยพบว่า (1) สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย เหตุแห่งความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (2) ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องกัน (3) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คณะผู้บริหารมีบทบาทสำคัญเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย โครงสร้างการจัดการของบริษัท การวางระบบบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและการติดตามผลตามแนวคิด COSO ผสมผสานกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัย มีดังนี้ (1) องค์ประกอบหลักที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ทั้งสององค์ประกอบหลักนั้นมีความสอดคล้องกันในการนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย (3) ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย