สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

Nichaaon Ekjarernbunkorn

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำแนกตามเพศ อายุ ตำแหน่ง ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 389 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และวิธีเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศ อายุ ตำแหน่ง ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามเพศ อายุ ตำแหน่ง ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา ทุกปัจจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย