รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

Main Article Content

Precha Wangwithayakun
Pollasanha Positong

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ          (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน (2) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในปัจจุบัน (3)สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนและ (4) ศึกษาความเหมาะสม ความสอดคล้อง  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยครู 447 คน ผู้บริหาร12คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมสนทนากลุ่ม การประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมฯของครู อยู่ในระดับปานกลาง (2) การพัฒนาการจัดกิจกรรมฯของครู ควรกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และศึกษา Best Practiceของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ (3) รูปแบบฯมี  3 องค์ประกอบคือ (1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ/ วัตถุประสงค์ (2) การพัฒนาครู 5 ขั้นตอนคือ (2.1) สำรวจความต้องการจำเป็น (2.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (2.3) ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย (2.4) การนิเทศ ติดตามผลและแบ่งปันประสบการณ์ (2.5) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและยกย่องให้รางวัล (3) ปัจจัยและเงื่อนไขในการนำรูปแบบไปปฏิบัติ (4) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ พบว่า อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย