การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

Somying Petcharat
Autumporn Intachak
Nalinrat Rakkusol

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ (3) เพื่อนำเสนอปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 แห่ง สุ่มตัวอย่างจำนวน 310 คน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า        (1)  ทัศนคติเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์พบว่า ผู้เรียนนำความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติในเรื่องเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากที่สุด (2) การจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูได้ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วนำมาสรุปตามความเข้าใจมากที่สุด (3) ปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ด้านหลักสูตรควรเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ด้านประเมินผลควรเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง ด้านการจัดการชั้นเรียน จัดห้องเรียนให้เป็นห้องจำลองสถานที่ปฏิบัติงานจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย