ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

Main Article Content

Watcharaporn Paorohit

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (English comprehension level)  (2) ศึกษาความต้องการและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) ชั้นปีที่ 1, 2, 3และ 4  ปีการศึกษา 2558  จำนวนจำนวน 196 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และมีค่าความเที่ยง (r=0.93) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ  Pearson Product Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) แรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษ และคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (r = 0.17, P-value <0.05) ความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านการพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 การฟังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55 การอ่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  และการเขียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  ปัญหาการในการพัฒนาภาษาอังกฤษคือโอกาสในการพัฒนาด้านการสนทนาในชีวิตประจำวันน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67การขาด Soft ware ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  การนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยไม่เพียงพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  อุปกรณ์การสอนไม่ทันสมัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  และการมอบหมายงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นบทเรียนน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย