ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

Sakda Hanyuth

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย (2) ระดับปัจจัยบริหารในบริบทการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาองค์กรของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย และ (4) ผลกระทบของปัจจัยบริหารงานกับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย และแนวทางการบริหารพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง 18 คน และพนักงานเทศบาล  92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Regression Analysis    ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (2) ปัจจัยบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านบุคคลากร  งบประมาณ และ การจัดการอยู่ในระดับปานกลาง             (3) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กร(4) ปัจจัยบริหารงานด้านการจัดการมีผลกระทบกับการพัฒนาองค์กร ดังนั้น การวางแผนด้านงบประมาณ การจัดการและการพัฒนาบุคลากรต้องนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย