การบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Main Article Content

Sukij Yunaitam
Pranod Nantiyakul

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ (3)  เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบให้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 8 คน  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฎิบัติงานภาครัฐและภาคเอกชน  ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงจำนวน 168 คน  สำหรับสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กรไม่เป็นระบบ ล่าช้า และซ้ำซ้อน (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่สำคัญคือ การประสานงานหรือการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และ (3) แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการที่สำคัญ คือ การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันและประสานงานการให้บริการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแบบครบวงจร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย