นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

Main Article Content

Somsit Moonsathan
Sasada Wiriyanupong
Sombat Teekasap

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก รวมถึงกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกของประเทศไทย เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตลอดจนศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกและแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบกับข้อมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า รัฐบาลเน้นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพลังงานชีวภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ทราบนโยบายและแผนส่งเสริมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกของรัฐบาล แต่ประชาชนทั่วไปและบริษัทเอกชนยังรับรู้ข้อมูลไม่มากนัก ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญมากที่สุดคือ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในทุกกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน กระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรร่วมมือกัน มีเจ้าภาพศึกษาโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป รวมถึงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบาย ส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์และมลพิษที่เกิดขึ้น คุณภาพและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากพลาสติกให้เทียบเคียงกับน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเชิงพาณิชย์ชนิดอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย