กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

Main Article Content

Bundith Rattanatai
Yaowapa Pathomsirikul

Abstract

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในปีการศึกษา 2556  จำนวน 500 ตัวอย่าง   เก็บรวบรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์   โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling—SEM)

ผลการวิจัย  พบว่า  กลยุทธ์สำหรับการสื่อการการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  มีดังนี้   

1) การตลาดทางตรง ผ่านการสื่อสารการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในทุกช่องทางที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น website, line และ facebook เป็นต้น  เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และข้อซักถามอย่างถูกต้อง จากผู้ให้บริการที่มีบุคลิกภาพดีและบริการด้วยใจ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ

3) การตลาดแบบปากต่อปาก โดยนักศึกษาเป็นผู้บอกข้อมูลด้านบวกไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความคุ้นเคย

4) การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยการให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หรือการเข้าไปจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามโรงเรียน

5) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ  ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย เช่น คุณภาพหลักสูตร คุณภาพคณาจารย์  อาชีพ รายได้ และการได้รับการยอมรับจากสังคม

6) การให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มนักศึกษามีเชื้อชาติ ฐานะทางการเงิน และสังคมในระดับเดียวกัน เพื่อให้ครอบครัวและผู้เรียนสบายใจและสนับสนุนให้เข้าศึกษา

7) การสร้างคุณค่าแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการสร้างให้ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจ ไว้ใจและมั่นใจ เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ถึงคุณค่าและคุณภาพของมหาวิทยาลัยและบอกต่อ

Integrated Marketing Communications Strategies for Creating Brand Equity of Private Universities                

               This research is a combination of qualitative and quantitative research which aims to find integrated marketing communications strategies for creating brand equity of private universities in Thailand. The samples are 500 first-year undergraduate students who study in private universities in the academic year 2013 collected by questionnaires and interviews. Structural Equation Modeling (SEM) is used to test.

                The results show that the integrated marketing communications strategies for creating brand equity of private universities in Thailand are:

1) Direct marketing through the communication of information across all channels of electronic media such as website, line and facebook for example which provide targeted information quickly.

2) Customer relationship management to provide information and questions correctly. The provider has a good personality and service mind to impress the visitors.

3) Word of mouth marketing by students who give positive information to the familiar target.

4) Experiential marketing by providing students involved in activities that benefit the community schools or arranging a variety of activities in schools.

5) Changing attitudes, perceptions and motivation by providing information such as the quality of university courses, quality teachers, careers, income and recognized by society

6) Focusing on social and cultural factors such as financial status, social position and same class which the family will support.

7) Creating brand equity of private universities by building the students to feel satisfied, trust and confidence to help them recognize the value and quality of the university and pass on.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย