แนวความคิดการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ: จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ของบริษัท อสมท. จำกัด มหาชน

Main Article Content

Somwang Srimungkun

Abstract

 บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจของบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของการการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ผู้เขียนได้ทำการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ  นำมาสู่การพัฒนากรอบแนวความคิดสำหรับการศึกษา โดยการสังเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาการบริหารงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ