การบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Main Article Content

Monwatu Sarapong
Wiruch Wiruchnipawan

Abstract

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ (3) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ได้นำแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้านมาเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรและพนักงานในกสทช. จำนวน 1,017 คน ใช้แบบสอถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญคือ สำนักงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอไม่มากเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือ สำนักงานควรติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ และตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดเพิ่มมากขึ้น และควรจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับ และ (3) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานประสบผลสำเร็จ คือ การที่ผู้บริหารของสำนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำสูง และกล้าตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย