การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์

Main Article Content

Rujira Sa-ngasang
Pranot Nantiyakul

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ประสบผลสำเร็จระเบียบวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นข้อมูลเสริมหรือสนับสนุน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากพระสังฆาธิการจำนวน 21 รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยวิเคราะห์ และการพรรณาความ และใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะพระสังฆาธิการอีก 5 รูป เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการที่สำคัญที่สุดคือการที่พระสังฆาธิการบางรูปไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัย (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือ คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจัดให้มีการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัย และนำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลสำเร็จ แบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่พระสังฆาธิการเป็นผู้นำที่ดี และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และปัจจัยภายนอกได้แก่ การที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย