การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

Sudarat Pimonrattanakan

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ค้นหาความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารของผู้ประกอบการ ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร และนำรูปแบบถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.65  สำหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลศาลายา จำนวน 68 ราย โดยเจ้าของธุรกิจได้ให้ความคิดเห็นว่าสำหรับในปัจจุบันนี้การแข่งขันธุรกิจร้านอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งคู่แข่งขันส่วนใหญ่จะทำลดราคาสินค้า โดยทางร้านใช้กลยุทธ์ทางการตลาด คือการมีส่วนลดให้ลูกค้า และใช้กลยุทธ์ด้าน Social Media

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย