ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของชำของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

Tatchaya Techorat

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของชำของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของชำของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 400 คน ค่าสถิติต่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูป  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของชำของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของชำของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย