ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี

Main Article Content

Teeranai Palangsuk

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี        (3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า และใช้บริการในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี จำนวน 425 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความสำคัญโดยใช้สถิติ T-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอาชีพและรายได้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย