บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน: ศิลปะการบริหารสำหรับคนเป็นผู้นำ

Main Article Content

Pavida Tharasrisuthi

Abstract

การบริหารถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาองค์กร องค์กรที่ดีนั้นจะต้องมีวัฒนธรรมร่วม(co-culture) ซึ่งการมีวัฒนธรรมดั่งกล่าวย่อมเกิดจากภาวะผู้นำเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารที่ชาญฉลาดย่อมต้องใช้ศิลปะหรือยุทธวิธี ดังนี้ 1) การตัดสินใจในการสั่งการที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม 2) การมอบหมายงานตามสมรรถนะ 3) การสื่อสารที่ชัดเจน 4) การประสานงานทุกๆ หน่วยงาน 5) กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งถ้าผู้นำสามารถใช้ศิลปะในการบริหารแบบนี้ก็จะได้ใจคนในองค์กรทั้งหมด สุดท้ายก็จะได้งาน ส่งผลทำให้เกิดองค์กรเปี่ยมสุขและยั่งยืนในที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ