การให้บริการด้วยความเป็นไทยในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

Main Article Content

Yuphawan Nangklaphivat

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่ออธิบายความสำคัญของการให้บริการด้วยความเป็นไทยในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และ (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวใช้ความเป็นไทยเป็นแนวทางในการให้บริการด้านต่างๆ ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า (1) การดำเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญกับ “การให้บริการด้วยความเป็นไทย” ควบคู่ไปกับ “การให้บริการด้วยใจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ บอกต่อ และเข้ามาใช้บริการซ้ำในโอกาสต่อไป และ (2) ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวควรดำเนินการเร่งด่วนใน 2 เรื่อง คือ ควรสอดแทรกความเป็นไทยในการให้บริการทุกรูปแบบ เช่น อาหารไทย ภาษาไทย มารยาทไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นต้น และควรพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่อง “ความเป็นไทย” ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นด้านอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ