การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

Main Article Content

Chansit Khumtat

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน พร้อมจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินรูปแบบ และคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า(1) แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู มีการกําหนดขอบข่ายงานและภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของครู และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (2) รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในสถานศึกษา (3) การประเมินรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า (3.1) ขอบข่ายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของครู มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (3.2) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (3.3) คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย