แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

Amornpan Junpeng

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2) เพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ (3) เพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ สถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาเอกชนจำนวน 5 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสร้างข้อสรุป, การวิเคราะห์เนื้อหา, การวิเคราะห์โดยการจำแนกประเภทข้อมูล และการวิเคราะห์แบบอุปมัย ผลการวิจัยพบว่า (1) โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (2) โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย (2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก (2.2) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กและ (2.3) เงื่อนไขของการนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก และ (3) ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก จังหวัดนนทบุรี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย