Contact

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210
โทรสาร : 0-5377-6025

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
บรรณาธิการ (Editor)

Support Contact

นายเอกสิทธิ์ สอิ้งแก้ว