Editorial Team

วารสาร “ฟ้าเหนือ”

ที่ปรึกษา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์         รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

บรรณาธิการ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล    รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

รองบรรณาธิการ

               อาจารย์สมประสงค์  แสงอินทร์                          อาจารย์โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

               อาจารย์มณี  จำปาแพง                                       รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์

ประสานงานและเลขานุการ

               อาจารย์อาภิสรา  พลนรัตน์                                 ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอก

              ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธุ์                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              รองศาสตราจารย์ ดร.สีห์กุล  กรรัตน์เสถียร                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ทินรัตน์                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

              รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

              รองศาสตราจารย์ศรีวิไล  พลมณี                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

              รองศาสตราจารย์อรพัช  บวรรักษา                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  โชติวรา                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยานุวัตน์  สมาธยกุล                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายใน

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภาพ  ขวัญยืน                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               อาจารย์ ดร.ซิมมี่  อุปรา                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พญาพรหม                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์  ตุงคเวทย์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               อาจารย์ ดร.สมยศ  จันทร์บุญ                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบรรณาธิการ

          ศาสตราจารย์อัจฉรา  ชีวพันธ์                                                  ข้าราชการบำนาญ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง                                  ข้าราชการบำนาญ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร                                มหาวิทยาลัยมหิดล

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย                                มหาวิทยาลัยพะเยา

          รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          อาจารย์อรทัย  ขันโท                                                              อาจารย์โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย

          อาจารย์บุษราคัม  ยอดชะลูด                                                   อาจารย์โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย

          อาจารย์กรชนก  นันทกนก                                                       อาจารย์โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย

          อาจารย์ธีรารัตน์  จับใจนาย                                                      อาจารย์โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย

          อาจารย์อัลณิกา  สายน้ำเย็น                                                    อาจารย์โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น

          อาจารย์พรเทพ  สุวรรณศักดิ์                                                    อาจารย์โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น

          อาจารย์ปรียาภา  วังมณี                                                           อาจารย์โปรแกรมภาษาตะวันตก

          อาจารย์วรรณทิวา  เชียงตุง                                                      อาจารย์โปรแกรมภาษาตะวันตก

          อาจารย์วรพล  ธูปมงคล                                                           อาจารย์โปรแกรมภาษาตะวันตก

          อาจารย์พรหมมินทร์  ซ่งสิริศักดิ์                                               อาจารย์โปรแกรมภาษาตะวันตก  

          อาจารย์จงรักษ์  มณีวรรณ                                                        อาจารย์โปรแกรมภาษาจีน

          อาจารย์จิรปรียา  เสนทรัพย์                                                      อาจารย์โปรแกรมภาษาจีน

          อาจารย์พิชญ์ธัชกิต  ธนวัฒน์โอภาส                                         อาจารย์โปรแกรมภาษาจีน

          อาจารย์ปุณยวัจน์  พรหมหล้า                                                   อาจารย์โปรแกรมภาษาเกาหลี

          อาจารย์ Sa  Na                                                                       อาจารย์โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น

ฝ่ายศิลปกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ

                   นายเอกสิทธิ์  สอิ้งแก้ว                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                   นายเฉลิมพล  ใจชุ่มเต็ม                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                   นายนฤเทพ  ผาคำ                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย