Archives

 • July - December 2019
  Vol. 10 No. 2 (2019)

  วารสาร “ฟ้าเหนือ” เป็นวารสารที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอบทความทางวิชาการลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภูมิปัญญา วรรณกรรม คติชนวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม และการจัดทางการวัฒนธรรม โดยฉบับนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ นักคิด นักเขียนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้กรุณาส่งผลงานมาร่วมตีพิมพ์จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง “ชีวิตติดรีวิว” : กลวิธีทางภาษาในการโน้มน้าวใจในเพจอาหาร ที่มุ่งเน้นนำเสนอผลการศึกษากลวิธีทางภาษาโน้มน้าวใจในอินเทอร์เน็ตและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจอาหารที่ใช้ชื่อ “ชีวิตติดรีวิว”

  อีกผลงานหนึ่งคือบทความวิจัยเรื่องกลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง “ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” ของ โบตั๋น มุ่งศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการพูดชักจูงใจของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจว่าตัวละครที่เป็นผู้พูดในเรื่องมีกลวิธีอย่างไรจึงทำให้การพูดสื่อสารนั้นเกิดความเข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่าย

  ส่วนบทความวิจัยเรื่อง ฟ้อนเจิง: วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทยนั้นได้นำเสนอแง่มุมทาง     วัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟ้อนเจิง อันเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชายชาวล้านนา โดยได้นำเสนอข้อมูลที่มาจากคำบอกเล่าของผู้รู้ในท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครอบคลุมหลายพื้นที่

  บทความเรื่อง Stories of Taxonomy: Uncovering Differences between Folk Taxonomy and Taxonomy in Systemic Functional Linguistics Theory เป็นการเปรียบเทียบทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับศัพท์วิทยาระหว่างทฤษฏีการจัดแบ่งหมวดคำศัพท์โดยทั่วไปและการจัดหมวดหมู่คำศัพท์โดยนำใช้ทฤษฏีระบบไวยากรณ์เชิงหน้าที่ และยังมีบทความเรื่อง The Evaluation of Students’ Writing Skill Characteristics at Chiang Rai Rajabhat University ซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวกับการประเมินลักษณะและทักษะการเขียนของนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  汉语“火”及“火”词族的隐喻转喻分析 เป็นการศึกษาอุปลักษณ์คำนามในภาษาจีน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหมายของตัวอักษร “火”(ไฟ) และความหมายของตัวอักษรที่มี “火”(ไฟ) เป็นส่วนประกอบ ผ่านแนวคิดทางภาษาศาสตร์ metaphor และ metonymy

  ปิดท้ายด้วยบทปริทัศน์หนังสือ “วันที่หัวใจกลับบ้าน” ของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล : “บ้าน” ในมิติทางจิตวิญญาณ และความสงบภายใน  ที่มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาสาระของสภาวะส่วนลึกแห่งจิตใจมนุษย์ที่ผูกโยงกับเรื่องราวในชั่วชีวิตที่ผ่านมา มีทั้งการเดินทางไปยังภูมิประเทศต่างๆ, สภาพความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย, สถานการณ์ความรัก ความผูกพัน และการพลัดพราก และการฝึกฝนสภาวะจิตสู่ความสงบภายใน เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะสามารถค้นหาความหมายของชีวิตมนุษย์ได้จากการอ่านบทปริทัศน์หนังสือเรื่องนี้

  ท้ายที่สุดนี้ บรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการทุกท่านที่เมตตาส่งผลงานข้างต้นมาตีพิมพ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฟ้าเหนือ” จะเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเส้นทางเชื่อมให้ผู้ที่สนใจ “มนุษยศาสตร์” ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดไป

 • January - June
  Vol. 10 No. 1 (2019)

  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความมุ่ง มั่นในการจะผลิต
  วารสารทางวิชาการ “ฟ้าเหนือ” ซึ่งเป็นวารสารที่มุ่งเน้นนำเสนอบทความวิชาการ
  ลักษณะต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ภาษาและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
  ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภูมิปัญญา วรรณกรรม คติชนวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม
  และการจัดทางการวัฒนธรรม ให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับจากวงวิชาการระดับชาติ
  “ฟ้าเหนือ” ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการที่ได้ส่งบทความมาตีพิมพ์
  จำนวน 6 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นบทความเรื่อง สารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณ์
  โลก: กรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ปี 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาบทกวีที่มีเนื้อหา
  อันเนื่องมาจากปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอคาเดมีได้
  หลงติดอยู่ในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม
  ซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อและความหวังของผู้คนที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
  ส่วนบทความเรื่อง อคติในวรรณกรรมไทยเรื่องสังข์ทองตอนท้าวสามนต์
  ให้ลูกเขยหาเนื้อหาปลานั้นก็ได้นำเสนอแง่มุมในการวิเคราะห์-วิจารณ์ทางวรรณคดี
  ที่แหลมคมและน่าสนใจ เช่นเดียวกับ บทความเรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์
  ขันในนิทานพื้นบ้านขนาดสั้น “เจี้ยก้อม” ที่แม้จะเป็นเพียงการศึกษาด้านการใช้
  ภาษาในวรรณกรรมท้องถิ่นของคนภาคเหนือ แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถรับรู้
  ถึงวิถีชีวิต คา่ นิยมและโลกทัศนข์ องคนลา้ นนาที่สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรม “เจี้ยก้อม”
  ได้เป็นอย่างดี บทความเรื่อง การเรียนรู้ความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
  เพียงโดยกิจกรรมการอ่านและการแสดงละครจากนิทานพื้นบ้านแบบทวิภาษา
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงราย เป็นบทความจากงานวิจัยเชิง

  ปฏิบัติการที่มุ่งเน้น เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ของทักษะทางภาษาโดยใช้องค์ความ
  รู้จากนิทานพื้นบ้านเป็นฐาน ก็มีความน่าสนใจมิใช่น้อย ทั้งในแง่ของการนำหลัก
  เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับการศึกษานิทานพื้นบ้านแล้วนำมาต่อย
  อดเป็นการแสดงละครเพื่อการเรียนรู้ภาษา ส่วนบทความวิจัยอีกเรื่องคือ คำลักษณ
  นามภาษาจีนที่ใช้กับคำศัพท์หมวดสัตว์ ก็ได้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอการศึกษาคำลัก
  ษณนามในภาษาจีนที่ใช้กับคำศัพท์หมวดสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในด้านการวิเคราะห์หลัก
  การใช้ นับเป็นบทความที่เปิดโลกการใช้คำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
  บทความสุดท้ายเป็นบทความปริทัศน์หนังสือในชื่อเรื่อง “มอญซ่อนสยาม”
  ของบุญยงค์ เกศเทศ นักวิชาการด้านคติชนวิทยา ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้แก่การลงพื้นที่
  ศึกษาวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในแต่ต่างประเทศมาโดยตลอดกว่าสามทศวรรษ
  บรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการที่เมตตาส่งผลงานข้างต้นมาตีพิมพ์
  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฟ้าเหนือ” ฉบับนี้จะเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ
  และเปน็ สะพานเชื่อมโลกของผูที้่สนใจ “มนุษยศาสตร” ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียน
  รู้ซึ่งกันและกันตลอดไป

 • July - December
  Vol. 9 No. 2 (2017)
 • January - June
  Vol. 9 No. 1 (2017)
 • July - December
  Vol. 8 No. 2 (2016)
 • January - June
  Vol. 8 No. 1 (2016)
 • July - December
  Vol. 7 No. 2 (2015)
 • January - June
  Vol. 7 No. 1 (2015)