Current Issue

Vol. 10 No. 2 (2019): July - December 2019

วารสาร “ฟ้าเหนือ” เป็นวารสารที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอบทความทางวิชาการลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภูมิปัญญา วรรณกรรม คติชนวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม และการจัดทางการวัฒนธรรม โดยฉบับนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ นักคิด นักเขียนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้กรุณาส่งผลงานมาร่วมตีพิมพ์จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง “ชีวิตติดรีวิว” : กลวิธีทางภาษาในการโน้มน้าวใจในเพจอาหาร ที่มุ่งเน้นนำเสนอผลการศึกษากลวิธีทางภาษาโน้มน้าวใจในอินเทอร์เน็ตและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจอาหารที่ใช้ชื่อ “ชีวิตติดรีวิว”

อีกผลงานหนึ่งคือบทความวิจัยเรื่องกลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง “ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” ของ โบตั๋น มุ่งศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการพูดชักจูงใจของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจว่าตัวละครที่เป็นผู้พูดในเรื่องมีกลวิธีอย่างไรจึงทำให้การพูดสื่อสารนั้นเกิดความเข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่าย

ส่วนบทความวิจัยเรื่อง ฟ้อนเจิง: วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทยนั้นได้นำเสนอแง่มุมทาง     วัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟ้อนเจิง อันเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชายชาวล้านนา โดยได้นำเสนอข้อมูลที่มาจากคำบอกเล่าของผู้รู้ในท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครอบคลุมหลายพื้นที่

บทความเรื่อง Stories of Taxonomy: Uncovering Differences between Folk Taxonomy and Taxonomy in Systemic Functional Linguistics Theory เป็นการเปรียบเทียบทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับศัพท์วิทยาระหว่างทฤษฏีการจัดแบ่งหมวดคำศัพท์โดยทั่วไปและการจัดหมวดหมู่คำศัพท์โดยนำใช้ทฤษฏีระบบไวยากรณ์เชิงหน้าที่ และยังมีบทความเรื่อง The Evaluation of Students’ Writing Skill Characteristics at Chiang Rai Rajabhat University ซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวกับการประเมินลักษณะและทักษะการเขียนของนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

汉语“火”及“火”词族的隐喻转喻分析 เป็นการศึกษาอุปลักษณ์คำนามในภาษาจีน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหมายของตัวอักษร “火”(ไฟ) และความหมายของตัวอักษรที่มี “火”(ไฟ) เป็นส่วนประกอบ ผ่านแนวคิดทางภาษาศาสตร์ metaphor และ metonymy

ปิดท้ายด้วยบทปริทัศน์หนังสือ “วันที่หัวใจกลับบ้าน” ของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล : “บ้าน” ในมิติทางจิตวิญญาณ และความสงบภายใน  ที่มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาสาระของสภาวะส่วนลึกแห่งจิตใจมนุษย์ที่ผูกโยงกับเรื่องราวในชั่วชีวิตที่ผ่านมา มีทั้งการเดินทางไปยังภูมิประเทศต่างๆ, สภาพความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย, สถานการณ์ความรัก ความผูกพัน และการพลัดพราก และการฝึกฝนสภาวะจิตสู่ความสงบภายใน เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะสามารถค้นหาความหมายของชีวิตมนุษย์ได้จากการอ่านบทปริทัศน์หนังสือเรื่องนี้

ท้ายที่สุดนี้ บรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการทุกท่านที่เมตตาส่งผลงานข้างต้นมาตีพิมพ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฟ้าเหนือ” จะเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเส้นทางเชื่อมให้ผู้ที่สนใจ “มนุษยศาสตร์” ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดไป

Published: 2020-03-31
View All Issues

Print ISSN : 1906-5329

Online ISSN : 2465-4981