การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

Main Article Content

ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ, 6852279
ทัศนีย์ ณ พิกุล, 6852279
สุภาพร อุตสาหะ, 6852279

Abstract

Pregnancy in teenage puts both the girl and the baby at risk of complications during ante-partum, intra-partum and postpartum phases. The first phase of this research was aimed at developing a nursing practice guideline for teenage pregnancy. Seven steps of guideline development of  the Thailand center for evidence-based Nursing and Midwifery were used as follows;  1) analyzed topic problem by stakeholders 2) set the results or further outcomes needed 3) searched for the evidence based nursing of concerning issues. 4) Assembled and evaluated evidences. Twenty studies were met the criteria. 5) Developed a nursing practice guideline, commented by multidisciplinary team and recommended by four experts. The 6 and 7 steps are guideline implementation and evaluation which will be conducted on the second phase. The Nursing Practice Guideline for Teenage Pregnancy can be summarized into 4 aspects as follows ; nursing  policy , nursing care on prenatal , intra-partum and post-partum period.


            This nursing practice guideline for teenage pregnancy should be evaluated the processes and outcomes in a pilot study to adjust the guideline to be more suitable with the contextual phenomena of the setting. Furthermore, the guideline should be developed and integrated into nursing practice for

Article Details

How to Cite
หลังปูเต๊ะ ป., ณ พิกุล ท., & อุตสาหะ ส. (2018). การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 59–67. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111859
Section
Research Article

References

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2549. สถิติสาธารณสุข. กรมอนามัยสำนักงานปลัดกระทรวง. กระทรวงสาธารณสุข.แหล่งข้อมูล
http://rh.anamai.moph.go.th/static.htm วันที่สืบค้น 14 มิถุนายน 2552.

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2550. สถิติสาธารณสุข. กรมอนามัยสำนักงานปลัดกระทรวง. กระทรวงสาธารณสุข. แหล่งข้อมูล
http://rh.anamai.moph.go.th/static.htm วันที่สืบค้น 14 มิถุนายน 2552

ฉวีวรรณ ธงชัย. 2549. การประเมินคุณภาพของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. เชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พิกุล นันทชัยพันธ์. 2547. การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยอาศัยหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์. เอกสารประกอบการบรรยาย จัดโดยศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วรพงศ์ ภู่พงศ์. 2548. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. ใน วีระพล จันทร์ดียิ่ง และจิติ หาญประเสริฐพงษ์ บรรณาธิการ. นรีเวชวิยาเด็กและวัยรุ่น. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา. 2547. Evidence-based practice: มิติใหม่ชองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขศูนย์อาเซียน, หน้า 1-13.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย. 2551. สถิติคลอด. มปท.

สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล. 2544. สภาพปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในจังหวัดเชียงราย. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ปัญหายุติการตั้งครรภ์" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น; กรุงเทพมหานคร.

AGREE Collaboration. 2004. AGREE criteria. Retrieved from,
http://www.agreecollaboration.org/1/agreeguide/criteria.html on 28 Sep 2008.

Joanna Briggs Institue [JBI]. 2008. History of JBI Level of Evidence and Grade of Recommendation. Retrieved from,
http://www.joannabriggs.edu.au/pdf/about/Levels_History.pdf. on 28 Sep 2008.

Ladwig P.A.W., London M. L. & Davidson, M.R. 2006. Contemporary Maternal-Newborn Nursing Care (6th Ed.). Pearson Prentice Hall. New Jersy.