วัตถุประสงค์       

                    1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                    2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2011-02-13

Editorial Note

มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ, 6852279

สภาพและแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

จารุวัจน์ สองเมือง, 6852279; เกษตรชัย และหีม, 6852279, คอเหล็ด หะยีสาอิ, 6852279, มะรูยานี บากา, 6852279, ฮาเซ็ม อัชอารี

1-11

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ, 6852279; ทัศนีย์ ณ พิกุล, 6852279, สุภาพร อุตสาหะ, 6852279

59-67

ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลามตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่

มะนูรี ยูโซ๊ะ, 6852279; มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ, 6852279

109-112