การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

อริญชยา จรุงกิตติกุล, 6852279
วันชัย ธรรมสัจการ, 6852279
อุมาพร มุณีแนม, 6852279

Abstract

 


            The purposes of this research were (1) to investigate public participation toward good governance of subdistrict administrative organization and (2) to study a process, problems, and problems management concerning the public participation in local development planning of good governance sub-district administrative organizations in Pattani, in order to show how the public participation in local development planning influenced the good governance, and also studied other factors which related to good governance of the organizations. Qualitative research methods included interview and observation were used to collect the data which was managed through the collective process. The obtained data then analyzed employing data summarization.


                                Results of the research revealed that the public participation of people in urban area was at a low level. People in rural area had more public participation than people in urban area. It was found that people’s understanding of the public participation in local development planning, understanding in the subdistrict administrative organizations, and people’s understanding of their roles in the subdistrict administrative organizations hardly influenced the public participation. Attitude towards the subdistrict administrative organizations was the main factor influenced the public participation. Certainly, the attitude came from what people have got from the subdistrict administrative organizations.Thai Buddhism people and Thai Muslim people attended community meetings in mostly equal amounts. Urban people attended the meetings fewer than rural people. Buddhism people were alert to submit developing projects more than Muslim people. People’s performance during the public meeting was good. The public participation in local development planning had no direct influence on being good governance subdistrict administrative organizations because there were many other factors used to evaluate good governance organizations. But the public participation affected the suitability of good governance subdistrict administrative organizations

Article Details

How to Cite
จรุงกิตติกุล อ., ธรรมสัจการ ว., & มุณีแนม อ. (2018). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 69–81. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111861
Section
Research Article

References

โกวิทย์ พวงงาม. 2550. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จุฑารัตน์ บุญญานุวัตร์. 2456. “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสงขลาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

เจมส์ แอล เครตัน. 2545. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์. ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท.

ดุสิดา แก้วสมบูรณ์. 2545. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ. 2540. หลักการพัฒนาชุมชน, Principle Community Development. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ธีรวรรณ์ เทพรักษ์. 2543. “ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ. 2546. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของอบต.” โครงการวิจัยของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ The United States Agency for International Development.

บุญเลิศ เลียวประไพ และคณะ. 2546. “การใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์ในการบรรลุสภาวะการบริหารจัดการที่ดี ณ อบต. จ. กาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” โครงการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (สำเนา)

ปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ. 2540. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเมืองกับประชาชนในเขตชนบท” โครงการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (สำเนา)

ปรีชา เรืองจันทร์. 2540. “องค์การบริหารส่วนตำบลในปี 2563”. วารสารเทศาภิบาล, 92(3), มีนาคม 2540. หน้า 37-44.

วิชยานี ชุมทอง. 2549. “การจัดทำแผนพัฒนา และโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (สำเนา)

วิชล มนัสเอื้อศิริ. 2547. “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”. วารสารพัฒนาชุมชน, 43(1), มกราคม 2547. หน้า 21-25.

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. 2545. การปกครองท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ม.ป.ท: ม.ป.พ.

อลงกต วรกี. 2543. “การแก้ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น”. นิตยสารท้องถิ่น, 40(11), พฤศจิกายน 2543. หน้า 11-17.

อาริยา สิทธิวรรณวงศ์. 2542. “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดยะลา” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ. 2548. “การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โครงการวิจัยมูลนิธิเอเชีย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)