การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม

Main Article Content

ธีรวัช จาปรัง, 6852279

Abstract

This article aims of studying The Communication in Organization and using the Principles &practices in Islamic Perspective


The article; in its study, Nowaday the communication is more and more influen for Society. This article airms to study the principles & practices development processing  effective in term of communication and combining the principle & modeling of Phophet (S.W.). The importance of Communication as the Al-Quran:


And Among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the variation in your languages and your colours : verily in that are Signs for those who know. (Al-Quran 30:22)


We sent not a messenger expect (to teach) in the language of this (own) people, in order to make (things) clear to them. Now Allah leaves straying those whom he pleases and guides whom he pleases : and he  is Exalted in power, full of Wisdom.( Al- Quran 14:4)

Article Details

How to Cite
จาปรัง ธ. (2018). การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 35–44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856
Section
Academic Articles

References

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ฉัตยาพร เสมอใจ. 2547,การจัดการ .พิมพ์ที่ บ. ส.เอเซีย เพรส 1989 จำกัด

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย. ปีฮิจญ์เราะฮฺ ศักราช 1419. (พุทธศักราช 2542). พระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน พร้อมความหมายภาษาไทย. ราชอาณาจักร ซาอุดิอารเบีย (อัลมาดีนะฮฺ อัลมุเนาวาเราะฮฺ): ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัต เพื่อการพิมพ์อัลกรุอาน

พูนสุข สังข์รุ่ง. 2550. มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพ: บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.

สมยศ นาวีการ. 2544. การติดต่อสื่อสารขององค์การ. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ.

เสนาะ ติเยาว์. 2541. การสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิริวรรณ เสรรีรัตน์และคณะ 2545, องค์กรและการจัดการฉบับมาตรฐานปรับปรุงใหม่. พิมพิ์ที่ บ.ธรรมสาร จำกัด 83

AbdurRahman O. Olayiwala. 1993. Interpersonal Communication,Human Interaction and Societal Relationships in Islam. Africa Media Review Vol.7 No. 3 1993

An-Nawawi. 1976. Forty Hadith: An Anthology of the Sayings of the Phophet Muhammad. Translated by E. Ibrahim and D.Johnson –Davies. Abdul Wadoud, Beirut: The Holy Koran Publishing House.

Merrier,Patricia. 2000. Business Communication. Ohio: South-Western Educational Publishing

Lesikar, Raymond Vincent. 1993. Basic Business Communication. 6th ed. Burr Ridge: Irwin.

Khaliq Ahmad, 2008. Management from Islamic Perspective: Principle& practices. IIUM Press, IIUM

Yusuf Macit, n.d. some of Prophet Muhanmad’s Principles of Commuincation.
Syed Mohammad Ather, Farid Ahammad Sobhani. 2007. Managerial Leadership: An Islamic Perspective. IIUC STUDIES