การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทำงานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย

Main Article Content

มะดาโอะ ปูเตะ, 6852279
เภาซัน เจ๊ะแว, 6852279

Abstract

The objectives of this research “The movement of Malay-Muslim labors from southern border provinces of Thailand into northern states of Malaysia” were to study the effects of  travelling, to study the documents of each state for travelling, and the wage-rates and rights including the data of the Thais who working in the northern Malaysian states.  To do this research, the author studied on the sampling group concerned with the Malay-Muslims in the southern border provinces from 3 groups: first group, the staff from immigration and labor recruitment offices of each state; second group, the entrepreneurs; the third, the southern Thai Malay-Muslim labors who working in northern Malaysian states.  It was processed in a qualitative method by in-depth interviews and observations.  Statistical data and concerned documents were the tool utilized to collect the research data.


            It has found the factors effective for the movement of the Malay-Muslim labors working in northern states of Malaysia that majority of the labors concerned with the incomes in Malaysia that better than in Thailand; secondly, the same culture and better relationship; in addition, thirdly, the security in life and properties. Regarding the travelling, majority of the labors utilized ‘Border Pass’ into Malaysia; secondly, ‘Passport’; and some of them entered Malaysia without documents.  The documents used to be able to request for endorsement in each state are not the same.  For the labors from 5 southern border provinces, they used Border Pass. The wage-rates and rights, the wages depended on an agreement between the employer and the employee that the employee received 6,000-30,000 Baht per month.  In addition, the employee received their rights on free hostels and food.  Regarding the Thais working in the northern Malaysia from the endorsement statistics of temporary in 2009 found that mostly working in Perlis in agriculture 1,984 people, in Kelantan in agriculture 1,597 people, and in Perak in services 217 people. 

Article Details

How to Cite
ปูเตะ ม., & เจ๊ะแว เ. (2018). การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทำงานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 13–21. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111852
Section
Research Article

References

กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก. ม.ป.ป..ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ 09 ธันวาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://www.extraholidaysthailand. com/malaysia-guide/317-maleysia-guide-5.html

จารุวัจน์ สองเมือง. ม.ป.ป. สังเคราะห์งานวิจัย: แรงงานร้านอาหารไทยในมาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://researchers.in.th/blog/is-media/164.

ชิดชนก ราฮิมมูลา และคณะ. ม.ป.ป. แนวทางการจัดสวัสดิการ การกำหนดค่าธรรมเนียมที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทย ผันเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://www. siamhrm.com/?name=news&file=readnews&max=4601

ชิดชนก ราฮิมมูลา และคณะ. ม.ป.ป. พบแรงงานไทยผิดกม. ในมาเลย์กว่า 2 แสนราย – ส่งเงินกลับเดือนละ 400 ล้าน – จี้รัฐเร่งแก้ปัญหา. สืบค้นเมื่อ 09 ธันวาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=212346

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส. ม.ป.ป. ปัญหาสถานภาพคนไทยในมาเลเซีย. เอกสารประกอบการสัมมนา. เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาสถานภาพคนไทยในมาเลเซีย

พรพันธุ์ เขมคุณาศัยและศุภรัตน์ พิณสุวรรณ. ม.ป.ป. ผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้: แรงงานรับจ้างนอกระบบในประเทศมาเลเซีย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เภาซัน เจ๊ะแว และคณะ. 2552. ผู้นำชุมชนไทยในมาเลเซียกับภาษามลายูในฐานะภาษาราชการ : ศึกษากรณีชุมชนตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ม.ป.ป. ต้มยำกุ้ง อาชีพหนุนเศรษฐกิจภาคใต้ เส้นทางแรงงาน 3 จว. ภาคใต้สู่มาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ 09 ธันวาคม2552 เข้าถึงได้จาก http://www.smemedia.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=137424&Ntype=2

สำนักแรงงานไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์. (ม.ป.ป.). สถานการณ์และตลาดแรงงานในมาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ 09 สิงหาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://www. mol. go.th/ news_malay_apr2408.html.

สุภางค์ จันทวานิช. ม.ป.ป. แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2552 เข้าถึงได้จาก
http://www.geocities.com/tomyamlabor/article/article1.html.

อดิศร เกิดมงคล. ม.ป.ป. ปรากฎการณ์การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://gotoknow.org/blog /migrantworkers/16225

อดิศร เกิดมงคล. ม.ป.ป. แรงงานข้ามชาติ (1) การย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยความผูกพันกับสังคมไทย. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2552 เข้าถึงได้จาก http://www.stateless person.com/www/?q =node/1670

หนังสือต่างประเทศ

Haji Tajuddin Bin Haji Hussein. 2009. Malaysia Negara Kita. Edisi 2009. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn Bhd.

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, 2006. Buku Panduan, Dasar Prosedur dan Syarat-Syarat Penggajian Pekerja Asing di Malaysia. Kementerian Sumber Manusia: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, 2009. Analisis Aduan 2007 & 2008. Kementerian Sumber Manusia: Bahagian Standard Perburuhan Ibu Pejabat Tenaga Kerja Semenanjung malaysia, Putrajaya.

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, 2006. Buku Panduan, Proses Kerja Aktiviti Utama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Kementerian Sumber Manusia: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

Kamal Halili Hassan, 1994. Hubungan Undang-Undang Majikan dan Pekerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamal Halili Hassan, 2007. Pengenalan undang-Undang Pekerjaan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Penasihat Undang-Undang MDC, 2007. Akta Pekerjaan dan Peraturan-Peraturan. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn Bhd.

Siti Zaharah Jamaluddin. 1997. Pengenalan Kepada Akta Kerja 1955. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.