มโนทัศน์การศึกษาของชาติพหุวัฒนธรรมมาเลเซียกับความพยายาม ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

มัฮซูม สะตีแม, 6852279

Abstract

Malaysia has faced many challenges as a multicultural society. As part of its objective to consolidate and develop a single national identity with a multicultural foundation, it has developed the National Philosophy of Education which is based upon principles of diversity and pluralism. As the educational framework, the National Philosophy of Education allows for the use of a localized curriculum if appropriate to the context. The National Curriculum of Basic Education which are KBSR and KBSM  curriculum thus are designed to reflect Malaysia’s diversity, and the different philosophical origins and lifestyles of Malaysia’s diverse student population. At the same time it embraces diversity, it also aims to instill within students a unifying national identity with which all of Malaysia’s students can identify with.

Article Details

How to Cite
สะตีแม ม. (2018). มโนทัศน์การศึกษาของชาติพหุวัฒนธรรมมาเลเซียกับความพยายาม ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 23–33. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111854
Section
Academic Articles

References

Abdul Fatah Hasan. 2007. Mengenal Falsafah Pendidikan [Introduction to Educational Philosophy]. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd

Abdul Rahman Arshad. 2007. Unity and Education in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Choong Lean Keow. 2008. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Institut Pendidikan Guru Malaysia )Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun) [Philosophy and Education in Malaysia for the BA Program in Malaysia’s Teaching Profession]. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Mok Soon San. 2008. Pengurusan Kurikulum[Curriculum Development]. Kuala Lumpur: Multimedia Sdn.Bhd.

Rosnani Hashim. 1996. Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory and Practice. Kuala Lumpur:. Oxford University Press

Zulkifli Bahruddeen. 2008. Curriculum Development. 28 February. Center Ministry of Education Malaysia. Interview