การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ีคอเหล็ด หะยีสาอิ

Abstract

This paper was aimed at (1) analyzing lesson plans based on  the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008), (2) designing a lesson plan database, and (3) putting forward a new approach to storing lesson plans. In the analysis of lesson plans, literature review covered the Basic Education Core Curriculum, a manual of Technology and Occupation lesson plan management, Technology and Occupation lesson plans for the 2nd benchmark (grade 5) of the 1st semester, and educational information technology documents. The curriculum’s harmony with and relevance to the lesson plans were also taken into account. To design a lesson plan database, the system development life cycle was analyzed, mainly focusing data development. The information and technology development was carried out through three stages: database design, logical database design, implementation and loading. The sample for the third stage was the second lesson plan on Fertilizer of the second unit on Advanced Agriculture in the Technology and Occupation course. Finally, it resulted in Entity data covering a course assigning form, responsible teachers, lesson plans, and disciplines. They were then applied to designing E-R diagrams: conceptual, logical, physical.


            It is recommended for further development that results of designing conceptual and logical E-R diagrams should be applied to design of a physical E-R diagram on other database programs, in addition to Microsoft Access and MySQL Posgress.  

Article Details

How to Cite
หะยีสาอิ ี. (2018). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 1–13. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929
Section
Academic Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.

เกรียงศักดิ์ พราวศรี ภาสกร เกิดอ่อน และคณะฯ. 2544. การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ. บุคพอยท์.

นิพนธ์ เทศวงศ์. 2541. สภาพและปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาวนกลาง. บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. (2542,สิงหาคม 14). ราชกิจจานุเบกษา.หน้า 32 – 34
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. 2542. ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 32 – 34 .

วิชาการ,กรม. 2539. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา. คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ มาตรฐานการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

วิชาการ, กรม. 2539. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา. คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

วิชาการ,กรม. 2544. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.
วีระ สภากิจ. 2539. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจากทฤษฎีสู่ภาคการปฏิบัติในโรงเรียน. กรุงเทพฯ. สุจีริยาสาส์น.

สามัญศึกษา, กรม. 2538. การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา.

สามัญศึกษา, กรม. 2544. คู่มือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.ภ)
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2537. ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการจัดระบบสารสนเทศ ระดับโรงเรียน. กรุงเทพฯ: มปพ.

สำลี รักสุทธิ์. 2548. แผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5) ภาคเรียนที่ 1. กรุงเทพฯ หจก. รุ่งเรืองสาศน์การพิมพ์
Emery, J.A. 1969.Organization Planning and Control System. New York:Macmillan.